• Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

  Nasze placówki są po pierwsze “zwykłym” obiektem budowlanym. Jako taki podlega reżimom prawa budowlanego. I tak, zgodnie z prawem, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budynek użyteczności publicznej, a także mający dwie lub więcej kondygnacji nadziemnych budynek opieki zdrowotnej wyposażony jest w dźwig osobowy. W budynku zapewniamy dojazd z poziomu terenu i dostęp na wszystkie kondygnacje użytkowe osobom niepełnosprawnym.

  Zgodnie z przepisami zapewniamy:

  1. pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich;

  2. Pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji leczniczej zlokalizowane w sposób zapewniający dostęp osobom niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich;

  3. W zakładzie rehabilitacji leczniczej – pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w natrysk, w tym co najmniej jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 • Prawa Pacjenta

  Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

  Możliwości kontaktu

  Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800190590
  (z tel. stacjonarnych i komórkowych) czynna pn. – pt. w godz. 9.00 – 21.00

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

  Sekretariat:
  tel.: 225328250
  fax.: 225328230
  mail: sekretariat@bpp.gov.pl

  Przyjęcia interesantów w biurze: poniedziałek – piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

  Więcej informacji na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta: http://www.bpp.gov.pl

 • Klauzula informacyjna RODO

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej)

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej)
  TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem jest Alfa Mazowsze sp. z o.o., mający siedzibę w Płocku (09-409) przy ul. Hubalczyków 11
  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email iod@alfamazowsze.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@alfamazowsze.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
  ODBIORCY DANYCH

   

  Dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami prawa służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą)
  PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Pani / Pana danych administrator nie zamierza przekazywać do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani / Pana  dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Dane pochodzą od osoby bezpośrednio udostępniającej dane lub od osoby wskazującej dane bądź od osoby będącej opiekunem prawnym.
  INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.

   

  Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

  1. W celu zapewnienia zwiększonego bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony mienia, w tym zabezpieczenia dokumentacji medycznej i innych informacji, a ponad to możliwości stałej obserwacji pacjentów, zgodnie z art. 5 i art. 6 ust.1 pkt. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) wprowadza się monitoring wizyjny w obszarze pomieszczeń ogólnodostępnych (parter – poczekalnia przed rejestracją, I piętro – poczekalnia przed gabinetami nr 124 – 126 oraz obszar ich najbliższego otoczenia) polegający na nagraniach video (rejestracji i zapisowi podlega obraz, rejestracja dźwięku nie jest prowadzona). W systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są: wizerunek osób, data i godziny zapisu.
  2. Administratorem danych jest Alfa Mazowsze sp. z o.o. mająca siedzibę w (09-409) Płocku przy ul. Hubalczyków 11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000422432. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email sekretariat@alfamazowsze.pl lub telefonicznie pod numerem +48 24 3619071 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: iod@alfamazowsze.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Materiały pozyskane z monitoringu będą wykorzystywane wyłącznie w celu określonym w punkcie 1.
  4. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych. Dane osobowe pozyskane w wyniku monitoringu mogą być udostępniane instytucjom upoważnionym z mocy prawa, np. policja, sąd, prokuratura. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  5. Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie lub nadpisywane przez nagrania z kolejnych dni. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub administrator poweźmie wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania.
  6. Osobie obserwowanej przysługuje prawo do dostępu (art. 15 RODO), sprostowania, usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), wniesienia skargi. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane są wyżej)
  7. Udostępnione dane osobowe osoby obserwowanej nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w ty decyzji będących wynikiem profilowania.
 • Godziny otwarcia

  • Poniedziałek-Piątek
   8.00 - 18.00
  • Sobota
   zamknięte
  • Niedziela
   zamknięte
 • Personel medyczny

  Tutaj mamy indywidualne listy lekarzy. Kliknij czytaj więcej poniżej, aby zobaczyć usługi i aktualny harmonogram dla naszych lekarzy.
  Czytaj więcej
 • Sprawy pilne

  Jeśli pilnie potrzebujesz lekarza poza godzinami pracy centrum medycznego, zadzwoń pod numer telefonu pogotowia ratunkowego: 243664418 lub udaj się pod adres: 09-400 Płock, ul. Strzelecka 3